Usługi

Księgowość

W zakresie księgowości i rozliczeń proponujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz innych ewidencji wymaganych przez prawo
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • wyprowadzanie zaległości i sprawdzanie poprzednich księgowań oraz organizowanie zasad przepływu dokumentacji księgowej.

Kadry i Płace

Prowadzimy wszelkie sprawy kadrowo-płacowe. Sporządzamy dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników, prowadzimy wymagane ewidencje i rozliczenia, sporządzamy i przekazujemy sprawozdania do właściwych urzędów.

W zakresie kadr proponujemy:

 • sporządzanie dokumentacji nawiązywania rozwiązywania stosunku pracy

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia, umowy o dzieło

 • zakładanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej

 • dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia, 

W zakresie płac proponujemy:

 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu umów

 • ewidencja wynagrodzeń pracowników

 • sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych

 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS

 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników

Usługi dodatkowe

Proponujemy wsparcie Twojej firmy w innych sprawach:

 • udzielanie pomocy przy zakładaniu firmy

 • załatwienie wszelkich formalności związanych z rejestracją firmy (CEIDG, Urząd Skarbowy, ZUS)

 • na życzenie Klienta sporządzanie raportów i sprawozdań umożliwiających bieżącą kontrolę i analizę sytuacji finansowej jego przedsiębiorstwa,

 • reprezentowanie i kontakty z urzędami państwowymi (Urzędy Skarbowe i ZUS)

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych

 • sporządzamy raporty na wewnętrzne potrzeby Klientów, zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami

 • świadczenie innych usług według indywidualnych ustaleń z Klientem.

 • Opracowanie polityki rachunkowości obowiązującej w firmie